Thử nghiệm mẫu
Bơ booth loại 1
Bơ booth loại 1

Khối lượng : 1kg

Số lượng kho : Tạm hết hàng

36.000₫ / Túi
Thử nghiệm mẫu
Bơ booth loại 3
Bơ booth loại 3

Khối lượng : 1kg

Số lượng kho : Tạm hết hàng

21.000₫ / Túi
Thử nghiệm mẫu
Sầu riêng Thái loại 1
Sầu riêng Thái loại 1

Khối lượng : Kg

Số lượng kho : Tạm hết hàng

135.000₫ / Kg
Thử nghiệm mẫu
Bơ booth loại 2
Bơ booth loại 2

Khối lượng : 1kg

Số lượng kho : Tạm hết hàng

27.000₫ / Túi
Thử nghiệm mẫu
Sầu riêng Ri6 loại 1
Sầu riêng Ri6 loại 1

Khối lượng : Kg

Số lượng kho : Tạm hết hàng

89.250₫ / Kg
Sầu riêng Ri6 loại 2
Sầu riêng Ri6 loại 2

Số lượng kho : Tạm hết hàng

81.750₫ / Kg