VietGAP
Ba chỉ lợn ăn cám chay BaF
Ba chỉ lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 17

90.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Gầu bò
Gầu bò

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 9

142.000₫ / Túi
Thêm
Thử nghiệm mẫu
Lõi bắp bò
Lõi bắp bò

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 12

145.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Nạc mông lợn ăn cám chay BaF
Nạc mông lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 20

75.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Nạc thăn chuột lợn ăn cám chay BaF
Nạc thăn chuột lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 10

90.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Sườn lợn ăn cám chay BaF
Sườn lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 5

110.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Sườn sụn lợn ăn cam chay BaF
Sườn sụn lợn ăn cam chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 4

113.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Sấn mông lợn ăn cám chay BaF
Sấn mông lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 22

70.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Sấn vai lợn ăn cám chay BaF
Sấn vai lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 8

70.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 737g

Số lượng kho : 1

125.290₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 700g

Số lượng kho : 1

119.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 761g

Số lượng kho : 1

129.370₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 779g

Số lượng kho : 1

132.430₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 762g

Số lượng kho : 1

129.540₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 600g

Số lượng kho : 1

102.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF
Thịt chân giò rút xương lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 485g

Số lượng kho : 1

82.450₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt nách lợn ăn cám chay BaF
Thịt nách lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 6

75.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Thịt thăn lợn ăn cám chay BaF
Thịt thăn lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 13

75.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Xương cục lợn ăn cám chay BaF
Xương cục lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 2

35.000₫ / Túi
Thêm
VietGAP
Xương ống lợn ăn cám chay BaF
Xương ống lợn ăn cám chay BaF

Khối lượng : 500g

Số lượng kho : 8

25.000₫ / Túi
Thêm